תפריט נגישות
מידע
הפעל נגישות
(*פוקוס ומעבר מודגש בין אלמנטים)

גודל טקסט רגיל גדול ענק
תצוגת צבעי האתר תצוגה רגילה מותאם לכבדי ראייה
סגור

תנאי השימוש באפליקצייה

1.השירות.

אפליקציית bit של בנק הפועלים בע"מ ("הבנק") מספקת שירות המאפשר העברת כספים בין אנשים באמצעות חיוב כרטיס האשראי של שולח הכסף וזיכוי חשבון הבנק של מקבל הכסף.

2.הצטרפות.

(1) הסכמה לתנאי השירות של האפליקציה המפורטים להלן, הנה תנאי לשימוש באפליקציה. שימוש באפליקציה יהווה ראיה להסכמה להוראות ולתנאים שלהלן והתחייבות לפעול לפיהם.

(2) בעת הצטרפות לשירות תבוצע הרשמה לשירות לשם יצירת פרופיל אישי ובמסגרתה ידרשו פרטים פרטים כגון, אך לא רק: שם פרטי, שם משפחה, פרטי כרטיס אשראי לחיוב, פרטי חשבון בנק לזיכוי וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. הבנק רשאי לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. בעת הרישום יש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים - מילוי הפרטים יהווה ראיה לאמיתותם ונכונותם.

(3) הנתונים שמסרת בעת ההרשמה עשויים להיכלל ולהישמר במאגרי מידע. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע והבנק לא יעשה בפרטיך שימוש, אלא לשם מטרות השירות.

(4) שימוש בשירות יהווה אישור כי המכשיר באמצעותו מוגשת הבקשה משמש את המשתמש באופן בלעדי, הוא נמצא ברשות המשתמש דרך קבע ומוגן בקוד נעילה, הידוע רק למשתמש.

(5) בכל מקרה בו המכשיר אינו מוגן בקוד או נמסר לצד שלישי, וכן במקרה של אובדן המכשיר או גניבתו- המידע חשוף לצפיית גורמים שאינם מורשים לכך.

(6) בכדי למנוע את חשיפת המידע, באפשרותך לפנות ולדווח לבנק בטלפון 6428* בכל מקרה של אובדן המכשיר או גניבתו. הבנק ינתק את השירות מכל מכשירי המשתמש הרשומים אצל הבנק. לאחר מכן ניתן לשוב ולהירשם לשירות באמצעות מכשיר חלופי.

3.חשוב לדעת.

(1) סכום ההעברה המצטבר ליום מוגבל לסך של שלושת אלפים ושש מאות (3,600) ש"ח; סכום ההעברה החודשית המצטבר מוגבל לסך של שנים עשר אלף (12,000) ש"ח.

(2) לאחר מתן הוראת העברת כסף באפליקציה - תשלח הודעת טקסט (SMS) לנמען להעברת הכספים.

(3) חל איסור מוחלט לעשות שימוש בשירות לשם העברה של כסף, רכישה או תשלום עבור כל עסקה, מוצר או שירות אשר הנם בניגוד לדין, לנוהג או לתקנת הציבור - משתמש העובר על איסור זה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ומתחייב לשפות את הבנק בגין כל נזק שייגרם לבנק כתוצאה מפעולות אלו או כוונת המשתמש לנקוט בפעולות אלו.

(4) בחשבון המזוכה (בו יתקבל הכסף) ייתכן ויגבו עמלות ותשלומים בגין זיכוי החשבון בהתאם לתעריפים המוסכמים בין לקוח הבנק המזוכה לבנק המזוכה.

(5) מרגע שניתנה הוראת תשלום באפליקציה, לא ניתן לבטל את ההוראה.

(6) בכל עת ניתן לשנות את פרטי כרטיס האשראי לחיוב וחשבון הבנק לזיכוי באמצעות תפריט ההגדרות באפליקצייה.

(7) ככל שהמשתמש יבחר להחליף מכשיר, למכרו או להעבירו לאחר, יש למחוק את האפליקציה מהמכשיר.

4.שימוש.

(1) הזכות לעשות שימוש בשירות היא אישית מיועדת למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואינה ניתנת להעברה. ככל שמשתמש נוסף מעוניין לעשות שימוש בשירות, יהא עליו להוריד את האפליקצייה למכשיר שברשותו.

(2) השימוש בשירות ייעשה על פי דין בתום לב ובדרך מקובלת.

(3) על המשתמש לשמור על הסיסמא אשר הוא עושה בה שימוש במסגרת האפליקציה.

(4) חל איסור לגבי המשתמש או מי מטעמו: (1) להשתמש באפליקציה לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית, מטרה הנוגדת את תקנת הציבור, או לעשות באפליקציה כל שימוש לרעה או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועדה האפליקציה; וגם (2) לפגוע או לשבש את פעולת האפליקציה; וגם (3) לעקוף את כל האמצעים בהם משתמש הבנק על מנת להגן על פרטיות המשתמשים; וגם (4) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, לרבות ומבלי למעט, באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ואחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האפליקציה; וגם (5) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת בקשר לאפליקציה כל וירוס (virus) תולעת (worm), סוס טרויאני, באג, רוגלה (spyware), נוזקה (malware), וכל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים העשויים להזיק או שנועדו להזיק לפעילות האפליקציה; וגם (6) הפרת הוראות תנאי שימוש אלה.

(5) הבנק רשאי לפנות אל המשתמש בכל עת על מנת לברר כל פרט בנוגע לשימוש בקשר עם האפליקציה; המשתמש ישתף פעולה עם הבנק ויספק לבנק כל מידע הנדרש לו בקשר עם השימוש באפליקציה.

5.אחריות הבנק.

(1) הבנק אינו אחראי ולא יוחזק כמי שידע או שהיה עליו לדעת לגבי העסקה אשר לגביה נשלח התשלום ("עסקת היסוד");

(2) השימוש בשירות כפוף לדין. בעצם ההצטרפות לשירות המשתמש מוחזק כמי שעושה בו שימוש לפי דין וכמי שהתקשר בעסקת יסוד נושא השירות לפי דין;

(3) הבנק לא יהיה אחראי לכל תוצאה העלולה להיגרם מהסתמכות על האפליקציה או שימוש בה והדבר נעשה באחריותו האישית של המשתמש. יש לנקוט בשיקול דעת מתאים בעת השימוש בשירות.

(4) כל מערכת ממוחשבת ורשת תקשורת סובלת לעתים מתקלות. השימוש בשירות חשוף לסיכונים הטבועים במערכת ממוחשבת ובמערכות תקשורת. הבנק עושה כל מאמץ להקטין את מספר התקלות למינימום ולאפשר למשתמש להמשיך ליהנות מהשירות בכל עת. על אף האמור, אין אפשרות למנוע לחלוטין את התקלות והסיכונים האמורים.

לפיכך, הבנק יהיה פטור מאחריות לכל נזק, הפסד והוצאה כלשהם או לשיבוש במידע, העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה, בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן שירותי תקשורת שיבושים ותקלות אחרות בקווי תקשורת או זמינותן וזמני התגובה של המערכות הממוחשבות, שיבושים במידע ובנתונים או תקלות אחרות שאינן בשליטת הבנק והבנק לא יכול היה למנען במאמץ סביר.

6.שירותי SMS במסגרת השירות.

הצטרפות לשירות הנה באמצעות מספר מנוי סלולארי - מספר זה משויך למכשיר טלפון סלולארי המוחזק על ידי המשתמש, בשליטתו ובבעלותו (לעיל ולהלן: "המכשיר") ותומך בשירותי קבלה ומשלוח של מסרונים (SMS) וכן בהפעלה של פרוטוקול גלישה אינטרנטית באמצעות רשת הסלולר ובאמצעות wi-fi. מספר המנוי משויך לספקי התקשורת ומובהר בזאת כי אלו יהיו חשופים למידע נשוא השירות המועבר באמצעותם. חלק מהודעות השירות מסופק, נכון למועד זה, באמצעות מסרונים (SMS) הנשלחים אלינו למכשיר או באמצעות רשת האינטרנט. לפיכך, בהסכמה לתנאים אלו או בעצם השימוש באפליקציה - המשתמש מסכים למשלוח וקבלת מסרונים (SMS) בקשר עם השירות. משלוח מסרון (SMS) יבוצע סמוך לאחר ביצוע הוראת תשלום על ידי השולח ועל כן עשוי להשלח ולהתקבל גם בימי שבת וחג.

7.קניין רוחני.

מלוא זכויות היוצרים והבעלות באפליקציה ובמידע הנכלל בה או המסופק באמצעותה הנם ויוסיפו להיות בכל עת קניינו של הבנק. הסימנים המופיעים באפליקציה הם סימני מסחר קנייניים של הבנק בין אם אלו רשומים ובין אם לאו; אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין בסימנים אלה. האפליקציה בכללותה, כולל כל המידע המופיע בה, התוכנה שעליה מבוססת האפליקציה,מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האפליקציה מוצעים לשימוש כמות שהם (AS IS), ואינם מותאמים לצרכיו של משתמש ספציפי או לשם פעולה מסוימת. חל איסור על כל פעולה של שכפול, צילום, הדפסה או שימוש בפלט מתוך האפליקציה לצורך הפצה או פרסום או לשם מסחר באלו בכל דרך שהיא; כמו כן חל איסור על כל פעולת תכנות מכל סוג באפליקציה ובכלל זה ומבלי למעט, הנדסה לאחור (reverse engineer) של האפליקציה, דקומפילציה (decompilation) של האפליקציה, שינוי, עריכה, תכנות מחדש של קוד האפליקציה, וכל ניסיון לפענח מבנה, צפנים או קוד האפליקציה.

8.עמלות.

האפליקציה והשירות בה מוצעים נכון לגרסה זו של האפליקציה ללא תשלום. הבנק שומר לעצמו את הזכות לגבות תשלום או עמלה בגין השימוש באפליקציה בשיעורים ובמועדים שיהיו קבועים בתעריפון הבנק בכפוף לכל דין. בנוסף ייתכן ויחול על המשתמש חיוב נוסף על ידי צדדים שלישיים בגין שימוש ברשת האינטרנט, חיבור לרשת סלולארית ושימוש בחבילות מידע באמצעות ספק התקשורת הסלולארית.

9.סיום השירות.

ניתן לסיים את השירות בכל עת באמצעות מחיקת האפליקציה מממכשיר הטלפון הנייד; על אף האמור לעיל, באם יקבע על ידי הבנק, שנעשה שימוש לרעה בשירות או בקרות סיטואציה חריגה אחרת, יהא הבנק רשאי להפסיק את השירות באופן מיידי.

10.שינויים לשירות.

הבנק רשאי להפסיק את השירות בכל עת, באופן מלא או חלקי וכן רשאי הבנק בכל עת לשנות את האפליקצייה את אופן ביצוע השירות, שינוי תכנים או עיצובים וכן להוסיף, לצמצם, או לגרוע מהשירות כולו או חלקו. על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של הבנק - ללא חובת הודעה מוקדמת בקשר עם כל שינוי או ביטול בקשר או ביחס לשירות.

11.כללי.

באפליקציה עשויים לפעול יישומים הצוברים מידע על פעילות המשתמש ומנתחים אותו לצורך שיפור השירות או לשם הצעות ערך שונות למשתמש.

12.כללי.

(1) תנאי שימוש אלו באים להוסיף על כל הסכמה, הסכם ומסמך הקיימים בין המשתמש לבנק ואין בתנאי שימוש אלו בכדי לגרוע או לשנות מכל הסכמה, הסכם ומסמך הקיימים בין המשתמש לבנק; (2) השימוש באפליקציה וכל הליך משפטי הקשור או נובע לשימוש באפליקציה ולאפליקציה יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ויובאו לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ישראל בלבד; (3) תנאי שימוש אלה, וכן שימוש בשירות ובאפליקציה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים; (4) כל הוראה מהוראות הסכם זה אשר תימצא חסרת תוקף או בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה לא תפגע בתחולתן או בתוקפן של יתר הוראות הסכם זה.

13.פניה בלשון זכר או נקבה - יש לראותה כמיועדת לשני המינים.